Работно време

Понеделник-Недела(08:00-23:00ч)

+389 43 231 473

Услуги

  • Радиодијагоностика
  • Биохемиска лабораторија

  • Патологија
  • Одделение за очни болести
  • Инфективно одделение

Дијагностички тестови:

-Комплет крвна слика
-Седиментација
-Рутинска анализа на урина и седимент
-Биохемиски анализи:
–Имунохемиски анализи:
– Спермограм
– Биохемиска и микроскопска анализа на цереброспинален ликвор

Амбулантски пациенти се примаат со Лу2 образец на упат издаден од доктор специјалист.

Началник на лабораторија: Др.Васил Тодоров,Спец.мед.биохемија

Оделенска сестра: Дијана Бошкова,мед.лаборант

Медицински персонал: 7 мед,биохемичари и 7 мед.лаборанти

Техничка опременост:
– хематолошки бројач Humacount 80 ts
– хематолошки бројач Mindray 3000
– биохемиски анализатор Beckman Coulter AU 480
– биохемиски анализатор Miura 200
– имунохемиски анализатор Vidas

Патологија

За континуирано одвивање на работата на инфективното одделение се грижи тим од лекари специјалисти-инфектолози со долгогодишно работно искуство во инфективната патологија:

-Прим. Др. Роза Стојанова – Раководител
-Прим. Др. Славица Трајкова
-Др. Снежана Бисинова Ефтимова
-Др. Силвана Мишкова

Началник на одделение:Др.Мила Ѓорѓевиќ – спец.офталмолог

Доктор специјалист: Др.Тодор Јаковлевски – спец.офталмолог
Одделенска сестра: Благородна Климкарова

Во склоп на одделението функционира Амбуланта за очни болести во која работат двајца доктори специјалисти.
Операционата сала функционира за хируршки окуларни интервенции и операции на очни капаци.
Капацитетот на одделението е доволен да згрижи пациенти со различна очна патологија како и оперирани пациенти.

Инфективно одделение

Одделението за инфективни болести, ја следи мисијата на ЈЗУ Општа болница Велес, однсно обезбедува високо квалитетни здравствени услуги од областа на инфектологијата, со примена на современи дијагностичко-терапевтски процедури и методи на лекување, со примена на етички, хуман и професионален пристап.

Одделението за Инфективни болести се состои од специјалистичко-консултативна амбуланта и болнички оддел.

Facebook Google Twitter